Stikledningsforskrift

Her kan du læse vores stikledningsforskrift.
Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen kontakte os pr. telefon 97181822 i telefonens åbningstid.
eller via mail på ba@brandeantenneforening.dk


 
 
 
  Stikledningsforskrift

Regulativet er gældende for medlemmer tilsluttet Brande Antenneforenings fællesantennenet.

Brande Antenneforenings hovednet er nedgravet i offentlig areal. Forstærkerskabe og forsyningsstandere til de enkelte parceller er anbragt i skel mellem offentlig og privat areal. Forsyningstandere endvidere i påvist skel mellem de enkelte parceller, hvor dette er muligt.

Hovednettet , skabe og standere er foreningens ejendom, og foreningen etablerer og vedligeholder dette.

Stikledning og evt. forstærker fra forsyningsstanderen til den enkelte ejendom etableres og vedligeholdes af parcellens ejer.

Hvor flere tilslutninger på samme parcel, (etageejendomme, rækkehuse, institutioner og lign. bebyggelser) etableres, kan forsyning ske via teknikrum i ejendommen, hvis sådant findes. Stikledningen vil i sådanne tilfælde være fælles for samtlige tilsluttede fra forsyningsstanderen til teknikrummet. Etablering og vedligeholdelse af stikledningen påhviler parcellens ejer, ejerforening, institution el. lign.

Tilslutning til gadeskab må kun foretages af de af foreningen autoriserede installatører, som forinden tilslutning godkender det i ejendommen etablerede anlæg og får forevist dokumentation for indbetaling af tilslutningsafgift til antenneforeningen.

Antenneforeningen sikrer fornøden signalstyrke i afleveringspunkt i gadeskab til forsyning af første stikdåse i ejendommen. Ved sløjfeanlæg har Antenneforeningen ikke ansvar for signalstyrke i første dåse eller intern installation i ejendom. Omkostninger ved fejl på stikledningen og intern installation i ejendom er foreningen uvedkommende.

Ved Sløjfeanlæg i ejendomme med flere lejemål, kan antenneforeningen ikke fortage individuelle pakkeskifte i lejligheder, her kan ejendommen kun forsynes med den samme TV-pakke i hele ejendommen.

Flytning af standere, der er korrekt etableret, i forbindelse med ombygning, sammenlægning af parceller o. lign. må kun foretages af foreningens autoriserede installatører efter godkendelse af udvalget for drift og anlæg, og omkostninger herved er foreningen uvedkommende.

Tilsidesættelse af ovennævnte retningslinjer vil medføre afbrydelse af signal til ejendommen. Genåbning vil først kunne finde sted, når installationerne er godkendt. Omkostninger ved lukning, godkendelse og genåbning påhviler pågældende medlem.

Vejledning vedr. etablering af stikledning til Brande Antenneforening.

1. Stikledningskablet skal være af godkendt type med en maksimal dæmpning på 12 db pr. 100 meter kabel ved en frekvens på 200 Mhz. Tilslutningsdåser skal ligeledes være af godkendt type højfrekvenstætte.

2. Er stikledningens længde mere end 30 meter fra tilslutningspunktet, skal Brande Antenneforenings tekniske konsulent kontaktes for vejledning i brug af korrekt stikledningsdimension. Tilslutningspunktet er normalt ved grundstykkes skel mod offentlig vej, ud for naboejendom eller på modsat vejside.

3. Stikledningskablet nedgraves i en dybde af 45 cm og omgives af stenfri grus. Under tildækningen anbringes et advarselsbånd med påtrykt: ”Antennekabel” 20 cm over selve kablet. Hvor stikledningskablet føres op ad den udvendige side af en ydervæg, skal denne være beskyttet mod mekanisk overlast fra 45 cm under terræn og 190 cm over terræn.

4. Tilslutning af stikledningen i stikledningsfordeleren i antenneskabet og 1. tilsluningsdåse i ejendommen skal udføres af autoriseret antenneinstallatør. Antenneinstallatøren udfører kontrolmåling af Radio og TV signal i 1. tilslutningsdåse og forsyner kablet med en entydig og holdbar mærkning med abonnentens adresse i antenneskabet ved stikledningsfordeleren.

Brande Antenneforening
Oktober 2009

 

 

 

 
   
   
         
   
  Kontakt:   Tekniske problemer?
         
  Brande Antenneforening   Fejlmeldning Tv-Pakke  
      Telefon: 97 18 18 22  
  Storegade 28, st.   Hverdage mellem kl. 14.00-16.00  
  7330 Brande      
 

Mail: ba@brandeantenneforening.dk

  Fejlmelding Internet + Tilkøbskanaler  
      Telefon: 70 70 40 40  

 

 

Brande Antenneforening tager forbehold for fejl, rettelser og manglende opdateringer på hjemmesiden

© Brande Antenneforening 2020